ما با سازمانها و انجمن های متفاوتی در برلین در ارتباطیم و همکاری میکنیم
اساسنامه انجمن مهر